PODPORUJEME DAROVANIE KRVI

Pár litrov vzácnej tekutiny, krvi, prúdi v každom z nás. Vaše rozhodnutie darovať krv môže rozhodnúť o osude iného človeka a zachrániť mu život. Sme tu preto, aby sme Váš šľachetný čin pomohli uskutočniť. Darovanie krvi je jednou z činností Slovenského Červeného kríža. Našou hlavnou úlohou je preto oslovovať a vychovávať budúcich darcov krvi, organizovať odbery krvi a oceňovať za mnohonásobné darovanie krvi. 

Slovenský Červený kríž, územný spolok Topoľčany však nie je pracoviskom, kde by bolo možné darovať, či spracovať krv. Všetky naše aktivity sa preto organizujú formou pod-porných projektov a kampaní v spolupráci s odberovými pracoviskami Národnej transfúznej služby SR, ako aj odbe-rovými pracoviskami nemocníc.

ODKAZY NA PRACOVISKÁ


Transfuziológia Svet zdravia Nemocnica Topoľčany
Národná transfúzna služba, pracovisko Trenčín
Národná transfúzna služba, pracovisko Nitra
HTO NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

OCEŇOVANIE

V záujme oceniť vysoko humánne a šľachetné činy, daro-vania najvzácnejšieho, kúska seba samého bez nároku na odmenu, záchranu ľudských životov neznámych ľudí, prina-vrátenie plnohodnotných životov a zdravia, šírenie dobra a šťastia zo strany bezpríspevkových darkýň a darcov krvi, pravidelne realizujeme Slávnostné oceňovanie bezprí-spevkových darcov krvi, ktorého cieľom je spoločensky uznať ich nezastupiteľné miesto, úprimne im poďakovať a odovzdať cenenia plaketami prof. MUDr. Jana Janského a medailou prof. MUDr. Jána Kňazovického. 

AKO POŽIADAŤ O UDELENIE OCENENIA?